Regulamin

§1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy PetAngels, dostępny pod adresem internetowym www.petangels.pl/sklep, prowadzony jest przez Małgorzatę Kuklewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PetAngels/Sklep Małgorzata Kuklewska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5361746410, REGON 364442670
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

 §2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodow
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PetAngels Małgorzata Kuklewska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5361746410, REGON 36444267
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę na pod adresem internetowym www.petangels.pl/Sklep
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu i/lub Usługi ze Sprzedawcą.
9. Konto – konto klienta na platformie Sklepu, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu i Usługi do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Usługa – dostępne w Sklepie świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy Produktów. Opis oferowanych w Sklepie Usług znajduje się na stronie Sprzedawcy www.petangels/Usługi
15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu i/lub Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: PetAngels Małgorzata Kuklewska, 05-110 Jabłonna, ul. Piaskowa 1A
2. Adres Punktu Obsługi: 05-120 Legionowo, ul. Warszawska 115
3. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@petangels.pl
4. Numer telefonu Sprzedawcy: 506-320-157
5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 41 1140 2004 0000 3302 7945 6866
6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail i numeru telefonu, podanych w niniejszym paragrafie.
7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą:
a. Zakup Produktów – od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00
b. Zamówienie Usługi – od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 19.00; sobota w godzinach 9.00 – 16.00
c. Infolinia dotycząca śmierci zwierzęcia i możliwości zamówienia Usługi – 7 dni w tygodniu w godzinach 9.00-23.00

 

§4
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty i/lub Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta lub bez konieczności założenia Konta w Sklepie, przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT).
3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt i/lub Usługę oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§5
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. wejść na stronę internetową Sklepu;
2. wybrać Produkt i/lub Usługę będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
3. kliknąć przycisk „Kup teraz” (lub równoznaczny) oraz postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami Sklepu – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, adresu dostawy Produktu, adresu odbioru dla Usługi transportu oraz wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) oraz sposób płatności
4. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”
5. opłacić Zamówienie wybranym sposobem płatności w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.

 

§6
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z poniższych metod dostawy lub odbioru osobistego zamówionego Produktu:
a. Przesyłka kurierska
b. Odbiór osobisty w Punkcie Obsługi: 05-120 Legionowo, ul. Warszawska 115

2. W przypadku zamówienia Produktu wraz z Usługą kremacji, Klient może skorzystać z poniższych metod dostawy lub odbioru osobistego:
a. Odbiór osobisty w Punkcie Obsługi: 05-120 Legionowo, ul. Warszawska 115
b. Transport Produktu wraz z prochami – usługa dodatkowa (szczegóły w §8)

3. W przypadku zamówienia Usługi kremacji (bez produktu), Klient może skorzystać z poniższych metod dostawy lub odbioru osobistego:
a. Odbiór osobisty w Punkcie Obsługi: 05-120 Legionowo, ul. Warszawska 115
b. Transport Produktu wraz z prochami – usługa dodatkowa(szczegóły w §8)

4. W przypadku zamówienia Produktu, Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
Przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy
Przelew ekspresowy za pośrednictwem Przelewy24
5. W przypadku zamówienia Produktu i/lub Usługi, Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
Przelew ekspresowy za pośrednictwem Przelewy24
6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
7. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się również za stronach Sklepu.

 

§7
Wykonanie umowy sprzedaży Produktów

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia zgodnie z § 5 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę i dostarczony w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy lub Produktów z Usługą, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem tradycyjnym, termin dostawy biegnie od dnia uznania środków na rachunku bankowym           Sprzedawcy.
7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem ekspresowym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, pod warunkiem uznania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
9. Realizacja Usług odbywa się wyłącznie na terenie województwa mazowieckiego.
10. Czas dostarczenia zamówienia Produktu, w zależności od miejsca jego bieżącego magazynowania wynosi 7-21 dni roboczych licząc od daty uznania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy:
Dla Produktów dostępnych w siedzibie Sprzedawcy – do 7 dni roboczych
Dla Produktów magazynowanych poza siedzibą Sprzedawcy, na terenie krajów Unii Europejskiej – od 7 do 21 dni roboczych
11. W sytuacji gdy Produkt wskazany w Zamówieniu nie jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy ani poza nią, Sprzedawca przekaże taką informację Kupującemu. W takim przypadku Kupujący ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli została dokonana zapłata za Produkt, Sprzedawca zwróci pieniądze Kupującemu w ciągu 3 dni od dnia odstąpienia od Umowy na wskazane przez Kupującego konto. W przypadku czasowej lub stałej niedostępności Produktu wybranego w Zamówieniu, Sprzedawca może zaproponować Klientowi zakup innego dostępnego Produktu lub wysyłkę zamówionego Produktu w późniejszym terminie, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę.
12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w terminie dostarczenia Produktu z Zamówienia w przypadku gdy przyczyna nie leży po jego stronie. W takim przypadku Sprzedawca niezwłóczenie poinformuje Klienta o wystąpieniu opóźnienia oraz nowej dacie dostawy.
13. 1.W przypadku wybrania przez Klienta przesyłki kurierskiej, Sprzedawca dostarczy zamówiony Produkt na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia w dni robocze.
14. 1.W przypadku wybrania przez Klienta odbioru osobistego w Punkcie Obsługi, Sprzedawca dostarczy zamówiony Produkt na adres Punktu w terminach określonych w punkcie 10 niniejszego paragrafu. Sprzedawca poinformuje Klienta o gotowości Produktu do odbioru poprzez kontakt telefoniczny, sms lub e-mail i zapewni mu możliwość odbioru w dni robocze w godzinach pracy Punktu czyli 9.30-17.00.

 

§8
Wykonanie umowy sprzedaży Usług

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia zgodnie z § 5 Regulaminu
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. Realizacja Usług odbywa się na terenie województwa mazowieckiego.
4. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, na numer telefonu podany przez Klienta podczas składania Zamówienia, w celu uzgodnienia terminów i godzin realizacji Usługi.
5. W przypadku zamówienia przez Klienta usługi transportu ciała zwierzęcia do miejsca kremacji przedstawiciel Sprzedawcy zgłosi się po jego odbiór pod adresem odbioru wskazanym przez Klienta w Zamówieniu:
a. Na terenie Warszawy – w ciągu 6 godzin od otrzymania opłaconego zgłoszenia/Zamówienia (z zastrzeżeniem punktu 8, 9 i 10)
b. Poza Warszawą – w czasie uzgodnionym indywidualnie, w zależności od adresu odbioru
6. Czas odbioru ciała liczony w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem ekspresowym liczony jest od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży, pod warunkiem uznania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
7. Sprzedawca realizuje odbiory oraz kremacje od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 19.00 oraz soboty w godzinach 9.00- 16.00. Odbiory w innych godzinach, w niedzielę oraz święta realizowane są za dodatkową opłatą.
8. Ceny za transport ciała do miejsca kremacji wynoszą:
a. Kremacja indywidualna w promieniu 50km licząc od centrum Warszawy – 0zł
b. Kremacja łączona na terenie Warszawy – 0zł
c. Pozostałe liczone są 1,5zł za kilometr licząc od centrum Warszawy
d. Poza godzinami wskazanymi w punkcie 9. dodatkowo 100zł
e. W niedzielę i święta dodatkowo 200zł
9. Ceny Usług wskazane w Sklepie Sprzedawcy obejmują odbiór ciała i kremację w godzinach pracy, określonych w punkcie 9. W przypadku niedopłaty istnieje możliwość wykonania dopłaty przelewem ekspresowym (link przesyła Sprzedawca) bądź kartą lub gotówką (płatne przedstawicielowi Sprzedawcy w momencie odbioru ciała).
10. Usługa kremacji realizowana jest do 6 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży, w terminie uzgodnionym z Krematorium. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie z przyczyn nie leżących po jego Stronia lub z przyczyn niezależnych (np. duże obłożenie grafiku w Krematorium, awaria pieca).
11. Usługa odwiezienia prochów pod wybrany przez Klienta adres realizowana jest do 7 dni od daty wykonania kremacji bądź daty dostawy Produktu, zgodnie z §7 punkt 5 i 10.
12. Ceny za Usługę odwiezienia prochów:
a. Bez zamówienia Produktu (Urny), na terenie Warszawy – 50zł
b. Z Produktem, w promieniu 50km licząc od centrum Warszawy – 0zł
c. Pozostałe – liczone są 1,5zł za kilometr licząc od centrum Warszawy
13. Usługa kremacji wraz z pochówkiem podlega wycenie indywidualnej.

 

§9
Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie o którym mowa powyżej może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Skutki odstąpienia od Umowy:
a.W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b.W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c.Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d.Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem w celu potwierdzenia braku jego uszkodzeń
e.Klient ma obowiązek odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f.Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g.Klient odpowiada za wszelkie uszkodzenia Produktu powstałe od momentu przekazania mu Produktu osobiście lub przez firmę kurierską. Sprzedawca zaleca sprawdzenie Produktu w momencie jego otrzymania, w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub pracownika firmy kurierskiej.
h.Sprzedawca ma prawo odmówić zwrotu płatności określonej w lit. C w przypadku stwierdzenia uszkodzenia Produktu lub śladów użycia.
8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
d. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
9. Produkt zakupiony wraz z usługą nie podlega zwrotowi.

 

§10
Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
9. Produkt zakupiony wraz z usługą nie podlega reklamacji. Klient ma możliwość obejrzeć zakupiony produkt w Punkcie Obsługi przed umieszczeniem w nim prochów powstałych po kremacji.

 

§11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
2. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§12
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§13
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.